Kancelář prezidenta republikyHrad I. nádvoří č. p. 1

Hradčany

119 08 Praha 1

Datum: 23. prosince 2015

Předmět: Odpověď Kanceláře prezidenta republiky Mgr. Radomíře Dvořákové, McA


Vážená paní magistro,

k Vašemu podnětu ze dne 21. prosince 2015, kterým jste se obrátila na předsedu Ústavního soudu a prezidenta republiky a který se týká některých soudců Ústavního soudu, sděluji, že prezidentu republiky sice podle čl. 62 písm. e) Ústavy České republiky přísluší jmenovat soudce Ústavního soudu, ale nemá ani kompetenci dát podnět k zahájení kárného řízení se soudcem Ústavního soudu, natož jej z funkce odvolat; funkce soudce Ústavního soudu zaniká jen v případech stanovených v § 7 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

S pozdravem

JUDr. Václav Pelikán v.r., ředitel

Odbor legislativy a práva

Reakce ÚS ze dne 5.1.2016 na návrh na zahájení kárného řízení s ústavními soudci a žádost o informace dle zákona o informacích

Vážená paní magistro,

reaguji na Vaši žádost o informace ze dne 21. 12. 2015, v níž se tážete, která rozhodnutí Ústavního soudu zrušila předchozí nálezy a judikaturu ustavenou nálezem sp. zn. 
II. ÚS 254/08, pokud jde o statut konopí, 
Pl. ÚS 50/04, pokud jde o transpozici nařízení ES/EU, 
II. ÚS 1009/08, pokud jde o ústavní důsledky nepoložení předběžné otázky.

Na takto položenou otázku Vám mohu sdělit, že tyto nálezy platí a nebyly žádným pozdějším rozhodnutím „zrušeny“.

S ohledem na to, že Váš dotaz byl zjevně motivován reakcí na usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3196/15, nad rozsah Vašich dotazů uvádím, že předmětné usnesení nijak nehodnotilo právní otázky, které ve svém dotazu uvádíte, ale zabývalo se ústavní akceptovatelností nepovolení obnovy řízení. Prostor pro ústavněprávní přezkum je v takovém případě velmi omezený a týká se vlastně jen hodnocení učiněného trestním soudem o tom, zda byly předloženy důkazy, které by splňovaly podmínky trestního řádu pro opakované „otevření“ trestního řízení. Dalekosáhlé závěry, k nimž ve svém podání mimo jiné dospíváte, podle mého soudu nelze s předmětným usnesením vůbec spojovat.

S pozdravem
Ivo Pospíšil           

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář Ústavního soudu
Ústavní soud
Joštova 8, Brno

Mgr. Radomíra Dvořáková, McA, narozena 18. 5. 1963, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Stanovy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. dle zkušeností a receptu Konopné apatyky královny koloběžky první ze dne 29. září 2009 a 11. září 2010 najdete zde


Vážený Soude,
vážený pane předsedo ústavního soudu, vážený pane prezidente

Před podáním žádosti o informace dle zákona o informacích sděluji,

1)   že se připojuji k českým, viz http://zadame.blogspot.com a evropským, viz http://svobodu.blogspot.com/ právnickým a fyzickým osobám na zahájení kárného řízení s asistenty a soudci Ústavního soudu ČR ze dne 21.12.2015: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř. Zdůvodnění: Vědomě nezákonné korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15

 

2)   Stejně jako evropské a české právnické a fyzické osoby účastné na výzkumu, viz http://constitutional-court.blogspot.com/ žádám, aby stížnost vedoucího výzkumu a mého manžela č. j. II. ÚS 3196/15 byla projednána ústně a v naléhavém řízení, neboť je Soudu opakovaně známo, že došlo jednáním justice a exekutivy vědomě a opakovaně k těžkým ublížením na zdraví včetně smrti (vraždy?) a Soud a soudy nižší, stejně tak státní zastupitelství vždy zakázaly toto policii šetřit a věc řádně projednat, viz stanoviska lékařů a soudního znalce o zabitých občanech sdělená polici a soudům a státním zastupitelstvím již 11. 5. 2011 http://octr-prostejov.blogspot.com/

Ke kárnému návrhu na označené ústavní soudce a mé připravované ústavní stížnosti (sedmá stížnost členů výzkumu) spojené se zamítnutou obnovou prvního trestního řízení 2 T 104/2010 u OS Prostějov níže uvedenou argumentací ústavních soudců popírajících nálezy a judikaturu

Sdělte, která rozhodnutí Soudu zrušila předchozí nálezy a judikaturu, že


1.       Konopí není prekurzor (čili látka určená k výrobě drogy) a v kořeni, herbě a květu konopí není stejný obsah účinných látek, vzorek k měření definuje zákon o návykových látkách a pěstování konopí není výroba drog, neboť konopí je samo o sobě omamnou látkou 

Viz: Nález č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008, specificky pak také judikatura doložená v Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008)

2.    Nařízení ES nelze transponovat do zákona
Viz: Nález č.j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006

3.    Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru (sdělením, že toto není třeba, protože konopí je prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je transponováno do zákona o návykových látkách), je porušením základního práva na zákonného soudce, práva spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona
Viz: Nález č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012


4.    Pěstitelé do 100m2/osobu pěstitební plochy nemusí mít povolení k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a průmyslovým a nemusí mít povolení na pěstování konopí
Viz: Neoznámené novelizace:  §§ 29 a 5, odst. 5 předpisu č. 167/1998 Sb. předpisy č. 362/2004 Sb. a č. 50/2013 Sb.
5.    Policie musí mít technický předpis, zejména zákonný předpis, co je zákonný a zákonem definovaný vzorek konopí k měření na obsah většího než malého zákonného množství léčivého kanabinoidu THC
Viz:  Nález ze dne 23.7. 2013 č.j. Pl. ÚS 13/12
6.  Při porušení unijního práva musí dojít k náhradě škod.
Viz: Rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler) 

 
7. Nevyšetřování trestných oznámení na zabité a zmrzačené občany je porušením základních práv.
Viz naposledy: 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14

V Olomouci dne 21. 12. 2015

Zakladatelka odborné společnosti Konopí je lék,o.s.
Mgr. Radomíra Dvořáková, McA
Proč volit 23?